طرح چین برای حل مسئله فلسطین/ ضرورت بازگشت فلسطین به مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس


تهران – ایرنا – شی جینپینگ رئیس جمهوری چین امروز در دیدار محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در پکن، طرح ابتکاری شامل سه بخش برای حل مسئله فلسطین به عنوان قدیمی ترین بحران خاورمیانه ارائه داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140625/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B7